ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
28 พ.ค. 60 การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 วิชาหลัก
หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
03 มิ.ย. 60 ถึง 04 มิ.ย. 60 การประชุมเชิงปฏิบัติการบันทึกผลการเรียนด้วยโปรแกรมบริหารสถานศึกษา (School Mis)
หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
08 มิ.ย. 60 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
หอประชุมลำโดมใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองแสง
17 มิ.ย. 60 วันรักษ์ภาษาไทย ปีการศึกษา 2560
หอประชุมลำโดมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
26 มิ.ย. 60 วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
หอประชุมลำโดมใหญ่ และบริเวณชุมชนอำเภอเดชอุดม โรงเรียนบ้านหนองแสง
28 มิ.ย. 60 PLC พัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ปีการศึกษา 2560 เครือข่ายสถานศึกษาโสกแสง
หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง เครือข่ายสถานศึกษาโสกแสง
08 ก.ค. 60 กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาอำเภอเดชอุดม
บริเวณชุมชนอำเภอเดชอุดม เทศบาลตำบลเดชอุดม
18 ก.ค. 60 การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ
โรงเรียนบ้านหนองแสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
11 ส.ค. 60 วันแม่แห่งชาติ
หอประชุมลำโดมใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองแสง