ผู้บริหาร

นายสมบัติ บุญศิริ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
ระบบอนุมัติการอบรม (ผอ.)
ระบบลงทะเบียน (ครู)
Link ระบบสารสนเทศ
DMC2560
EMIS
B-OBEC
สทศ. O-NET
School Mis 2559
School Mis 2560
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/06/2017
ปรับปรุง 26/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 22749
Page Views 26883
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ

                1.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษาโดยยึดหลักโรงเรียนเป็นฐาน
                2.  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพในการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล
                3.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรการศึกษา
                4.  ส่งเสริม  และพัฒนาครูให้มีความรู้  ควบคู่คุณธรรม
                5.  ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทย
                6.  ส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                7.  ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน


เป้าประสงค์

                1.  โรงเรียนมีการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยยึดหลักโรงเรียนเป็นฐาน
                2.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่มีคุณภาพและมีศักยภาพในการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษา
                3.  ผู้เรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา
                4.  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู และมีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียน
                     รู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                5.  บุคลากรมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทย
                6.  บุคลากรมีทักษะในการดำรงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                7.  ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน  พัฒนาการศึกษา

.