ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบัติ บุญศิริ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายวิทยา โลมากาล
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายวิระ พิลาโสภา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :