กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : พิสิษฐ์ แสงทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0981620743
อีเมล์ : krumathubon@gmail.com
ที่อยู่ :
332 หมู่บ้านสุขสำราญ 2 ม.25 บ้านโนนทรัพย์ ต.เมืองเดช
เครื่องราช : ตริตาภรณชางเผือก
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2530 ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
2533 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
2536 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไฟฟ้ากำลัง โรงเรียนโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2538 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
2547 ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2552 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2545 - 2549 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 - 3
2549 - 2553 โรงเรียนน้ำยืน ครูผู้ช่วย - ครู คศ.1
2553 - 2556 โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง ครู คศ.1 - ครู คศ.2 วิทยฐานะชำนาญการ
2556 - ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านหนองแสง ครู คศ.2 วิทยฐานะชำนาญการ - ครู คศ.3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 วิทยากรการประชุมสัมมนาพัฒนาบุคลากร เครือข่ายสถานศึกษาโสกแสง
2 IC3 DIGITAL LITERACY CERTIFICATION
3 ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดผลงานด้านดิจิทัลคอนเทนต์ ประจำปี 2559
4 รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา
5 รางวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น "ครูดีในดวงใจ"
6 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. Obec Awards ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
7 เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี"
8 การอบรมครูกลุ่มระดับสูง (Master Teacher) หลักสูตร "เพิ่มพูนสมรรถนะครูผู้สอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2
9 วิทยากรอบรมปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP)
10 รางวัลการประกวดวิธ๊ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับดีเยี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา
11 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ป.4 - ป.6 เข้าร่วมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
12 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
13 การสร้างภาพ Animation Contest ช่วงชั้นที่ 1 + 2 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
14 โครงงานคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 ได้รับรางวัลดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
15 โครงการเยาวชนพลยุติธรรม เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 80 พรรษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของกระทรวงยุติธรรม
16 โครงการเยาวชนพลยุติธรรม เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 80 พรรษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ ของกระทรวงยุติธรรม